Automatizovana priprema uzoraka vode velikih zapremina